Te knap voor de kerk

De e-mail aan Choochem
(vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen)

Geachte dame/heer,

Onze 9-jarig zoon Diederik is hoogbegaafd. Momenteel is hij hard op weg het hoogste plafond der intelligentie te benaderen. Daarmee doelen wij op een intelligentiequotiënt van tussen de 145 en 160.

Momenteel zit Diederik op een christelijke basisschool. Hij beschikt over een bijzonder kritische geest, en dat speelt hem nogal eens parten, vooral tijdens de catecheseles.

Vorige week kwam het tot een uitbarsting toen meneer pastoor vertelde dat Jezus en Petrus over water liepen (Preken: Mattheus 14, 24 – 32). Diederik merkte op dat zoiets in het geheel niet mogelijk is, en begon in alle rust uit te leggen dat Archimedes al in de derde eeuw voor Christus in zijn boek “Over drijvende lichamen” de principes van de hydrostatica had beschreven.

Er ontspon zich een lange discussie waarin Diederik meneer pastoor tevergeefs de Wet van Archimedes probeerde uit te leggen. Maar meneer pastoor wuifde dat weg als “allemaal onzin” en toen Diederik – boos over zoveel onwil – zei dat Jezus en Petrus hoe dan ook kopje onder moeten zijn gegaan, werd hij de klas uit gestuurd.

U begrijpt dat Diederik tamelijk overstuur thuiskwam. Zowel wij als meneer pastoor hebben inmiddels met hem gepraat, maar hij houdt vast aan de Wet van Archimedes en wil komend jaar naar een niet-christelijke basisschool.
Wat moeten we doen?

Hopende van u te vernemen,

Familie Koelman
[in e-mail is pseudoniem gebruikt]Het antwoord

Lieve familie Koelman,

Ik heb uw verhaal gelezen, en daar heb ik niet zomaar een pasklaar antwoord op. Ik denk dat dat er niet zal zijn.
Vooralsnog denk ik, dat u de reactie van Diederik wel serieus moet nemen. Wegwuiven als “onzin verhalen” ontkent het denkvermogen van Diederik en daarmee het kind Diederik. Zijn manier van denken is anders dan van de gemiddelde mens. Dat geldt voor veel hoogbegaafden.Zij hebben andere (meer) verbindingen in hun hersenen dan de gemiddelde mens. Dat maakt dus, dat zij anders redeneren. Dat vraag begrip (wederzijds, maar Diederik is nog jong dat moet hij nog leren).

Ik stuur uw bericht ook door aan de andere leden van de commissie kerk en leg hen uw vraag voor of zij een aanvulling willen geven op dit antwoord aan Diederik. Let wel: HET antwoord is er niet.

Wat Diederik wel zal moeten leren, is dat hij open wil staan voor de wonderen die beschreven worden in de Bijbel. Wonderen zijn iets van God. Je moet ze willen zien en dat moet je als kind wel leren. Ook al ben je een ‘knappe kop’. God kun je niet zien, maar Hij is er wel. In het woord wonder ziet ook het woord ver-wonderen. Je moet leren je te ver-wonderen. Als je dat leert, dan kun je ook het wonder ‘zien’. Net als de wind, die je alleen maar kunt zien als o.a. de wolken in de lucht in beweging zijn en als de blaadjes aan de bomen bewegen. Maar de bomen hebben deze wind wel nodig, om o.a. diep te kunnen wortelen. Zonder wortels vallen ze om. Zo heeft de mens ook deze ‘wonderlijke verhalen’ nodig, om iets van God te leren. God staat boven ons, want Hij is onze Schepper, waarom zou Hij de mens niet over het water kunnen laten lopen?
Als God de mens gelijk zou zijn, dan heeft Diederik volkomen gelijk. Maar God is onze Schepper. Wij kunnen Zijn manier van denken en handelen niet bevatten.

Als voorbeeld las ik eens de vergelijking van de beeldhouwer en het beeld dat hij maakte. Aan het beeldhouwwerk kun je de maker herkennen, maar het beeldhouwwerk zal nooit de zelfde gelijkenis tonen met zijn of haar schepper. Toch is het met de mens zo, dat wij iets van God mogen uitstralen. Wij zijn immers geschapen naar Gods beeld. Wat is God dan veelzijdig, dat Hij zoveel verschillende mensen heeft geschapen. En toch zijn we allemaal mens met armen en benen een hoofd een hart en nog veel meer. Ieder is toch anders!

Voor u als ouders kan ik het boek: “Als kinderen over God vragen” Een joodse benadering, aanraden.

[knip] lang verhaal over boek en brochures, te koop bij vereniging [/knip]

Ik wens u veel sterkte en vooral veel geduld. Probeer te begrijpen wat er in dat hoofdje van Diederik omgaat. Hij denkt op een andere manier dan andere kinderen van zijn leeftijd. Mocht u nog meer willen vragen, mail gerust. Als Diederik vragen wil stellen, dan kan dat ook. Ik kan alleen niet beloven dat er altijd een pasklaar en juist antwoord gegeven kan worden. Maar ik zal er serieus mee omgaan.

Met vriendelijk groet,
Namens de commissie kerk van de vereniging Choochem
Rikkie PlugboerDe e-mail terug

Dag mevrouw Plugboer,

Papa heeft gevraagd of ik u wil antwoorden. We zijn net terug van vakantie, vandaar deze wat late reactie.
Kunt u mij uitleggen waarom in het Oude Testament (1 Koningen 7:23) het ronde bad van koning Salomo als volgt wordt omschreven: “met een middellijn van 5 meter, een diepte van 2,5 meter en een omtrek van 15 meter.”

Hier wordt dus beweerd dat Pi gelijk is aan 3 en dat is aantoonbaar onjuist!

Ga maar na:
omtrek = 2 * * straal
straal = 0,5 * middellijn = 2,5
omtrek = 15
2 * Pi * 2,5 = 15
2 * Pi = 15 / 2,5 = 6
Pi = 6 / 2 = 3

Maar Pi is in werkelijkheid 3,141592653589793238462643383028841971 (bij benadering). Met dit getal komt er bij een straal van 2,5 meter een omtrek van 15,707 uit, dus een afrondingsfoutje mag u het niet noemen.

Is dit ook een wonder? Ik ben benieuwd naar uw verklaring.

Groetjes,

DiederikHet antwoord (1)

Dag Diederik,

Wat goed, dat je zo’n duidelijke vraag hebt. Nu ben ik niet zo goed in wiskunde enzo, maar ik ga het opzoeken voor je en navragen bij mensen die meer kennis hierover hebben dan ik.
Heb je even een poosje geduld op antwoord?

Dag,
RikkieHet antwoord (2)

Dag Diederik,

Je kunt alvast zelf aan de slag, door het Bijbelgedeelte ook eens in een andere vertaling te lezen. Kijk dan eens wat er bij de lengte-, breedte- en dieptematen staat. Is dat ook meter? Bijbelvertalers zijn geen wiskundigen!
En jij wel volgens mij.

groet,
Rikkie PlugboerHet antwoord (3)

Dag Diederik,

Ik heb jouw vragen met nog een kleine vraag van mij doorgestuurd aan een goede vriend van mij. Hij is een wiskundige en heel goed in het precies lezen wat er in de Bijbel staat. Bovendien is hij zeer begaafd.

Mijn vraag luidde:
Als er i.p.v. meters, de oude lengtemaat el staat (zoals in de statenvertaling), mag je dan spreken van een foutieve vertaalslag?

Het antwoord van mijn goede vriend Hero op mijn vraag luidt:
”Rikkie … nee !!! – dat is heus correct vertaald uit de hebreeuwse grondtekst. Uitzondering hier is de profeet Ezechiel, die bij het meten van de tempel, een ONgenoemde maat hanteert, welke bij na-calculatie de romeinse VADEM {= 2m} blijkt te wezen ( bestond toen nog niet).”

Het antwoord van Hero op jouw vraag:

Niet “oude testament”, maar : TENACH ….

Geachte Diederik …
je vergeet, dat de diameter van het drinkbeker- danwel kelk-vormige bassin, waarschijnlijk reeds na meting is afgerond. Bvb : als je nu eens de omtrek van 15 meter zou delen door 3,14 dan komt daar een diameter van 4,78 uit.
Daarnaast vergeet je ook, dat wij pas na het jaar 1200 : arabische cyfers zijn gaan bebruiken, die het mogelijk maakten om achter de komma te rekenen.
Doch het aller_belangrijkste wat je over het hoofd zag, staat in vers 26 : de drink-beker- danwel kelk-vorm van het bassin. Want bij deze (zeer traditionele) vorm, kun je slechts de diameter opnemen, door het meetlint over de bovenkant te leggen. Maar_! om de omtrek op te nemen, dien je het meetlint om de BUIK van het kelk-vormige bassin te spannen ((( rondom de bovenste rand, blijft het niet zitten ))). En hierin schuilt nu de oplossing van ons probleem, namelijk : bij de traditionele KELK-vorm is de bovenste rand net-iets wijder dan de buik ‘rvan. Dus de omtrek van de buik was dan toch 15m, terwijl de niet-opmeetbare omtrek van de rand, 5 x 3,14 =15,7 meter geweest moet zijn ….

shalom!

Hero ((( IQ > 180 a 200 )))De e-mail terug

Dag mevrouw Plugboer,

Voor wat betreft het antwoord van uw vriend Hero:

A) Ik had nog zo gezegd: een afrondingsfoutje mag u het niet noemen.

B) Achter de komma rekenen konden ze al in 1650 v.Chr. Toen schreef de Egyptische klerk Ahmes over Pi in de Rhind Papyrus: “Kort in met 1/9 deel en construeer op het restant een vierkant. Deze heeft hetzelfde oppervlak als de cirkel.”
Ik reken u even voor: Als ik uitga van 1/4 maal Pi maal d-in-het-kwadraat als formule voor de oppervlakte van een cirkel (waarbij d dan natuurlijk de diameter is), kom ik uit op 1/4 maal Pi = 64/81, oftewel Pi =3,16049.
Dat toont aan dat men reeds ver voor het begin van onze jaartelling het getal Pi prima kon benaderen.

C) Hier ben ik heel boos over: een IQ van 180 à 200 hebben, en dan beweren dat een meetlintje niet rondom de bovenste rand van een kelkvormig voorwerp kan worden gespannen “omdat dat niet blijft zitten”. Een beetje spuug doet wonderen.

Andere vraag, want wat lees ik in mijn Goed Nieuws Bijbel?
Leviticus 11:13-19: “Ook onder de vogels zijn er die je als bijzonder onrein moet beschouwen en daarom niet mag eten; het zijn de volgende: de wouw, de verschillende soorten valken, alle soorten raven, de oehoe, de kortooruil en de langooruil, de verschillende soorten sperwers, de steenuil, de aalscholver, de ransuil en de witte uil, de kraai, de visarend, de ooievaar, de verschillende soorten reigers, de hop en de vleermuis.”

Maar vleermuizen zijn geen vogels! Dat komt omdat ze niet in een ei ter wereld komen. Vleermuizen zijn dus vliegende zoogdieren.
Als hoogbegaafde loop ik hier helemaal vast, mevrouw Plugboer.

Groetjes,

DiederikHet antwoord

Goedenavond ouders van Diederik,

Naar aanleiding van de mail die Diederik mij terugstuurde, wil ik u nog wat meer informatie verstrekken.

[knip] Uitleg over de theorie van Oser en Gmunder die drie verschillende niveaus van geloven onderscheidt + een artikel hierover, als attachment bijgevoegd.[/knip]

De reactie van mijn collega-commissielid (zelf katholiek): “Jammer dat meneer pastoor niet naar Diederiks uitleg wilde luisteren, want hij is er daarom niet minder waar om. Verdieping in de redenering van D. had ruimte tussen die twee vrijgemaakt om vervolgens over de wonderlijke waterwandeling te spreken. Wie weet had D er dan ook open voor gestaan. Bovendien wordt wetenschap vaak tegenòver religie geplaatst en dat is m.i. onterecht. Ook in de natuurkunde geldt (ik spreek als leek) dat alles energie is. Het is dus, zelfs redenerend, goed mogelijk dat er mensen over het water liepen. Hun massa was op dat moment in de ban van een bijzondere, want goddelijke, energie, die het mogelijk maakte dat de wetten van de zwaartekracht een ogenblik niet golden. Dat maakt het wonder er niet minder om. Want is het leven zoals wij dat menen te kennen al niet even wonderlijk?”

Ik neem Diederiks vragen heel serieus, op zijn vraag over de vleermuis genoemd als vogel, kan ik hem geen antwoord geven. Ik stuur hem een mail en meld daarin een website, waar hij zijn vraag aan rabbijn Mr Drs. Evers kan stellen.
http://www.bneakiwa.nl/ dan doorklikken naar ‘vraag het de rav’.

Ik daag Diederik een beetje uit, om te proberen niet zo zwart/wit te reageren. Het zal wel tijd kosten. Voor zover het in mijn vermogen ligt, doe ik hiervoor mijn best. Wilt u mij af en toe laten weten hoe hij hierop reageert?

Alvast bedankt,
Rikkie PlugboerHet antwoord aan Diederik

Beste Diederik,

Je bent dus boos op (mij en) mijn goede vriend Hero. Dat is nou jammer zeg. Hoe pakken we dat nu aan?
We kunnen nu zeggen, nou dan houden we er maar mee op, want als je boos bent, sta je misschien niet open voor suggesties van andere begaafden. We kunnen ook met elkaar afspreken, dat we respect blijven tonen voor elkaars ideeën en opvattingen.
Als je anders begaafd bent, (ik zeg liever anders begaafd in plaats van hoogbegaafd, voor mij is het hetzelfde, maar het klinkt wat prettiger) denk je over veel onderwerpen anders na, dan mensen die gewoon begaafd zijn.

Bijvoorbeeld:
Jij kunt een, voor mij, heel moeilijk onderwerp bij mij onder de aandacht brengen, zoals wat je schreef over de Egyptische klerk Ahmes over Pi in de Rhind Papyrus.
Ik denk dat er maar weinig kinderen van jouw leeftijd zijn, die dit ook weten. Ik kan dan zeggen dat ik er niks van snap en ik kan boos worden, omdat ik je niet snap.

Dan kun je boos worden en mij uitlachen en zeggen: wat dom dat je dat niet snapt. Je kunt ook reageren en b.v. zeggen: “zal ik het proberen uit te leggen?”
Maar genoeg hierover nu, ik heb je reactie doorgestuurd naar mijn vriend Hero. Ik hoop dat hij nogmaals wil antwoorden, want ik vond opmerking C niet zo aardig.

[knip]Verwijzing naar de website http://www.bneakiwa.nl/[/knip]

Laat je me weten wat het antwoord is geworden? Ik ben erg benieuwd.

Groeten
Mw PlugboerHet antwoord aan Diederik (2)

Dag Diederik,

Hierbij de reactie van mijn goede vriend Hero op jouw (boze) mail. Hij is een wijs man.

Jij schreef:
Achter de komma rekenen konden ze al in 1650 v.Chr. Toen schreef de Egyptische klerk Ahmes over Pi in de Rhind Papyrus: “Kort in met 1/9 deel en construeer op het restant een vierkant. Deze heeft hetzelfde oppervlak als de cirkel.”

Hero schrijft:
Diederik … dat is geheel ONjuist, want men werkte daar toen klaarblijkelijk met breuken en meetkunde, terwijl wij hier vanaf het jaar 1200, met decimalen konden rekenen, dankzij de Italiaanse geleerde Fibonacci uit Pisa ….

Jij schreef:
Dat toont aan dat men reeds ver voor het begin van onze jaartelling het getal Pi prima kon benaderen

Hero schrijft:
Ja, dat is geheel juist : be-na-de-ren …!!!

Jij schreef:
Hier ben ik heel boos over: een IQ van 180 á 200 hebben, en dan beweren dat een meetlintje niet rondom de bovenste rand van een kelkvormig voorwerp kan worden gespannen “omdat dat niet blijft zitten.” Een beetje spuug doet wonderen.

Hero schrijft:
{:-) oh, dan is jouw spuug de beste lijm ter wereld, dat je daarmee ’n meetlint van zo’n #16 meter lang kunt doen plakken aan de bovenste rand van een GOUDEN BASSIN met een hoogte van #2,5 meter en diameter van #5 meter …!!!
|
NB : er zat ook nog ‘ns water in dat bassin, dus ’t kan ‘r ietsje vochtig geweest zijn ??

Diederik, bestudeer liever eens de europese overgang van het oude romeinse stelsel naar de decimale rekenmethode met zogenaamde “arabische” cijfers. Zie http://pw2.netcom.com/~merrills/fibphi.html

NB : de geleerden in de arabische wereld, die aan Fibonacci de rekenkunst geleerd hebben, waren : joden met Phoenicische wortels ….

shalom! :: Hero

PS : talrijke geleerden waaronder uiterst knappe koppen, meenden dat er “fouten” in de bijbel zouden staan. Hun kritiek is telkens punt voor punt weerlegd, waarbij de bijbel in-tact bleef, doch de reputatie van die geleerden schade leed ….

Met vriendelijke groet,
Mw (Rikkie) PlugboerDe e-mail terug

Geachte mevrouw Plugboer,

Het lijkt me zinvol dat ik even ingrijp, want Diederik voelt zich niet bepaald serieus genomen. Zo begrijpt hij niet waarom lopen over water in uw beleving wel kan, maar het opmeten van de bovenste rand van een bassin evenwel als ‘onmogelijk’ wordt afgedaan. Ook over uw doorverwijzing aangaande die vleermuisvraag is hij zeer ontstemd.

Kunt u Diederik niet gewoon schrijven dat er misschien wel eens een foutje in de Bijbel staat (het is per slot van rekening een heel dik boek), maar dat hij juist wat meer waarde moet hechten aan de boodschap van de Bijbel, in plaats van de precieze woorden die erin staan?
Ik van mijn kant beloof hem dan gewoon die nieuwe Nintendo Gamecube, als hij komend schooljaar braaf naar catecheseles gaat. Afgesproken?

Vriendelijke groet,

Luuk Koelman

P.S. Diederik moest erg lachen om het antwoord van uw vriend Hero. De Europese overgang van het oude Romeinse stelsel naar de decimale rekenmethode met Arabische cijfers heeft hij namelijk twee jaar geleden al uitputtend bestudeerd.Het antwoord

Geachte Hr Koelman,

Als u van mening bent, dat er wel eens een foutje in de Bijbel staat, zult u dat Diederik zelf moeten vertellen. U mag dat niet van mij vragen. Wat verstaat u dan onder de boodschap van de Bijbel?

[knip]quote uit verstuurde e-mail[/knip]

Als u denkt, dat u op deze manier braafheid van Diederik kunt kopen, dan zal er een moment komen, dat u alles gekocht heeft, maar dat hij toch niet meer braaf kan blijven en afhaakt. Geloof is niet te koop. Ook niet met een nintendo.

[knip]quote uit verstuurde e-mail[/knip]

Neen, deze afspraak kan en wil ik niet met u maken. U zult daarvoor bij anderen uw heil moeten zoeken. De vereniging Choochem is geen “u vraagt en wij draaien-clubje”.
Wij proberen de vragen van hb-kinderen en hb-volwassenen op het gebied van geloofsvragen heel serieus te beantwoorden. Ik denk dat u op de manier waarop u nu te werk gaat nog voor grote problemen kunt komen te staan. Ik raad u aan, om de bijlage die ik u gisteren heb toegestuurd eerst goed te lezen.
U kunt uw vragen ook stellen op het forum van de Choochemsite. Daar lezen meer mensen op mee. Wellicht zijn er mensen die u beter van raad en antwoord kunnen voorzien.

Ik ben bang, dat er geen vertrouwensband kan ontstaan tussen u, Diederik en ondergetekende.

Daarom denk ik dat het beter is, om uw vragen verder via het forum te stellen.

[knip]quote over het bestuderen van de Europese overgang van het oude Romeinse stelsel naar de decimale rekenmethode met Arabische cijfers [/knip]

Heeft Diederik dat helemaal alleen gedaan of heeft hij iemand die hem daarbij geholpen?

Met oprecht vriendelijke groet

Rikkie Plugboer

P.S. Met welke verwachting stelt Diederik zijn vragen? Dat er ergens in Nederland een ‘superpersoon’ zit, die echt alle juiste antwoorden kan geven? Dat is niet reëel. Dan moet hij, met behulp van u als ouder, die verwachting bijstellen. Want dat is echt niet zo.
 

Meer Brandbrieven lezen?

Mijn beste zijn verzameld in dit boek!

Luuk Koelman
Luuk Koelman

Columnist (o.a. voor Nieuwe Revu), ghostwriter en schrijfcoach. Ik werk voor mensen die graag schrijven én voor mensen die liever niet schrijven.

Abonneer je op mijn gratis nieuwsbrief!